POLISI CANSLO AC AILGYLCHU

AELODAETH

Mae ffioedd aelodaeth yn ddyledus wrth ymuno ac ym mis Ionawr bob blwyddyn.

Dim ond aelodau taledig a chymeradwy sy'n gallu mynychu gweithgareddau SDSG.

GWEITHGAREDDAU LLYFRGELL

Efallai y bydd eich aelodaeth yn rhoi hawl i chi archebu gweithgareddau. Os na allwch ddod i archebion o'r fath rhaid i chi ganslo cyn gynted â phosibl.

Er bod mwyafrif ein haelodau, pan na allant fynd i ddosbarth y maent wedi'i archebu, yn canslo eu gweithgareddau mewn da bryd i ganiatáu i eraill archebu lle, nid yw eraill yn arddangos ac yn atal aelodau eraill rhag cyrchu'r gweithgaredd. Er mwyn cynyddu lleoedd ar gyfer ein haelodau, byddwn yn codi tâl “dim sioe” o £ 4 ar y rhai sydd naill ai'n methu â dangos neu ganslo o fewn 4 awr i amser cychwyn y dosbarth / gweithgaredd / digwyddiad.

CANSLO GAN SDSG

  1. Mae SDSG yn cadw'r hawl i wrthod, canslo neu newid unrhyw archeb neu ddigwyddiad ar unrhyw adeg cyn ei gychwyn ac i wrthod mynediad i'r digwyddiad neu'r ganolfan, neu i wrthod cais am aelodaeth ac i dynnu aelodaeth yn ôl.

  2. Gallwn ychwanegu at, newid, tynnu'n ôl neu ganslo cyfleusterau neu weithgareddau o'r ganolfan heb rybudd. Mae hyn yn cynnwys cau canolfan neu wneud newidiadau i oriau agor am resymau diogelwch, cynnal a chadw neu ddigwyddiadau arbennig.

  3. Yn achos canslo am eich archeb, bydd SDSG yn ad-dalu'r pris llawn i chi. Ni fydd SDSG yn gyfrifol am unrhyw gostau ychwanegol yr eir iddynt o ganlyniad i ddigwyddiad wedi'i ganslo neu ei aildrefnu.

  4. Nid oes hawl i gael ad-daliad lle mae SDSG yn cael ei orfodi i ganslo rhan neu'r cyfan o ddigwyddiad oherwydd rhesymau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol. Fodd bynnag, gellir rhoi ad-daliadau yn ôl disgresiwn SDSG.

CANSLO GAN YR AELOD

  1. Ni ellir ad-dalu archebion gweithgaredd. Gellir cynnig amseroedd amgen yn ôl disgresiwn SDSG.

SYLWADAU

  1. Ni wneir ad-daliad o ffioedd aelodaeth os tynnir cyfleuster neu weithgaredd yn ôl o raglen SDSG.

  2. Ni fydd SDSG yn atebol am unrhyw wariant arall yr aethpwyd iddo neu golled a gafwyd gan yr aelod sy'n deillio o'r canslo.

  3. Rhaid gwneud ceisiadau am ad-daliadau yn ysgrifenedig i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr gan nodi manylion yr ad-daliad y gofynnwyd amdano a gyda phrawf prynu lle bo hynny'n briodol.

  4. Nid oes ad-daliadau / credydau rhan sesiwn ar gael.

  5. Os hoffech ddychwelyd unrhyw gynnyrch manwerthu, ar brawf ei brynu, byddwn yn cyfnewid yr eitem neu'n darparu ad-daliad llawn, ar yr amod bod yr eitem heb ei golchi, ei dadwisgo a heb ei defnyddio. Bydd hyn yn ddilys am 28 diwrnod o ddyddiad y pryniant. Os canfyddir bod unrhyw gynnyrch manwerthu yn ddiffygiol, ar brawf ei brynu byddwn yn cyfnewid yr eitem neu'n darparu ad-daliad llawn. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

Close